Dasmesh Darbar (Surrey)

Dukh Nivaran (Surrey)

Guru Nanak (Surrey)

New Westminster (BC)

Singh Sabha (Surrey)

Singh Sabha (Malton)

William Lake (BC)

Dasmesh Cul (Calgary)

Khalsa-FM Radio (BC)

24 Hr Gurbani Kirtan